UK-1
Read this information in English 

Detta kan du larma om

ManpowerGroup har en tydlig uppförandekod och arbetssätt inom områden som diskriminering, antikorruption och rättvisa arbetsförhållanden. ManpowerGroup tar avstånd från alla former av trakasserier och kränkande särbehandling. Dessa beteenden accepteras inte i något fall - alla har rätt att behandlas med respekt. Den som utsätts för diskriminering, kränkande särbehandling, mobbning eller sexuella trakasserier av en anställd under arbete eller i en rekryteringssituation ska anmäla detta till närmaste chef eller vår HR-avdelning. Exempel på företeelser som kan vara skäliga att larma om i visselblåsarkanalerna kan vara bedrägerier, korruption, skador på miljö, eller medvetna lagöverträdelser.

Allt som kan kännas fel på arbetsplatsen är dock inte ett visselblåsarärende. Ett personligt missnöje eller klagomål gällande exempelvis kollegans beteende, chefens ledarskap eller andra personalärenden är något som inte ska hanteras via de interna visselblåsarkanalerna utan av närmsta chef eller HR.

Vem får larma?

Personer som kan larma och som skyddas av lagen är: anställda, arbetssökande, inhyrd personal och anställda hos entreprenörer, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, volontärer, praktikanter, samt styrelseledamöter och andra som tjänstgör i ett ledningsorgan.

Så larmar du

Inom vår koncern finns det skilda visselblåsarkanaler som du kan rapportera till beroende på vilket bolag som du har och/eller har haft kontakt med. Nedan finner du en matris som anger vilken kanal du kan nyttja för att slå larm om ett missförhållande baserat på vilket bolag du har och/eller har haft kontakt med:

Bolagsnamn

Visselblåsarkanal

ManpowerGroup AB

visselblasare.MPG@manpowergroup.se

Manpower AB

visselblasare.MP@manpower.se

Manpower Student AB

visselblasare.MPST@manpower.se

Experis AB

visselblasare.EX@se.experis.com

ManpowerGroup Solutions IT AB

visselblasare.MPSIT@manpowergroup.se

Manpower El & Tele AB

visselblasare.EOT@manpower.se

ManpowerGroup Solutions AB

visselblasare.MPS@manpower.se

Manpower Matchning AB

visselblasare.MPM@manpower.se

 

Den person som vill rapportera ett missförhållande kan göra det skriftligen, begära att få lämna uppgifterna muntligen eller begära ett fysiskt möte. När du slår larm i visselblåsarkanalen kommer du att erhålla en bekräftelse på mottagandet av din visselblåsaranmälan och därefter påbörjas en utredning av den inkomna anmälan. Återkoppling kommer ske under utredningen.

Du som larmar har starkt skydd av lagen

Lagen innebär ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier, samt ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt. All anmälan om överträdelser tas på största möjliga allvar och behandlas konfidentiellt för att skydda de personer som i god tro visselblåsaranmäler en potentiell överträdelse. Vi tolererar inga repressalier mot personer som i god tro anmäler en faktisk eller misstänkt överträdelse då själva repressalien i sig är en överträdelse av vår etikpolicy.

Repressalieförbudet gäller även för personer som bistår personen som visselblåsaranmäler.

Dokumentation av visselblåsaranmälningar

Alla bolag inom ManpowerGroup Sverige är skyldiga att bevara skriftliga rapporter och dokumentation av visselblåsaranmälningar så länge som det bedöms nödvändigt. Detta gäller dock längst i två år efter att ett ärendet har avslutats, därefter ska det raderas.

Internationell visselblåsarkanal

Vi har även en internationel visselblåsarkanal: ManpowerGroup Ethics Hotline