Information om cookies

Senast uppdaterad: 2023-10-16

English version below

Det här cookiemeddelandet innehåller information om tekniska verktyg som vi använder för att samla in vissa uppgifter när du besöker Manpowergroup.se och tillhörande webbplatser eller sidor (”webbplatser”) samt i vilka syften vi gör detta.

När du besöker vår(a) webbplats(er) använder vi cookies och liknande tekniker (till exempel spårpixlar) för att automatiskt samla in information om till exempel hur många användare som besöker vår(a) webbplats(er) och vilka sidor de går till.

Alla cookies vi använder är inte absolut nödvändiga. Därför ber vi om ditt samtycke till vår användning av cookies första gången du besöker vår webbplats. Största delen av webbplatsen kan du besöka utan att tillåta cookies. Om du tillåter cookies får du dock en mer skräddarsydd upplevelse och det är en förutsättning för att vissa delar av webbplatsen ska fungera.  

Viktiga begrepp

 • En cookie är en liten mängd data som skapas av en webbplats och sparas av din webbläsare för att skilja dig från andra användare av webbplatsen. När du besöker vår webbplats placeras absolut nödvändiga cookies på din enhet eftersom de krävs för att webbplatsen ska fungera.

 • Spårpixlar (som även kallas spårningspixlar eller pixeltaggar) länkar webbplatser till webbservrar och deras cookies och används för att överföra information som har samlats in av cookies till en webbserver. Med hjälp av dessa automatiserade sammanställningsmetoder får vi klickströmsdata, d.v.s. en logg med länkar och annat innehåll som besökaren klickar på när han/hon surfar på webbplatsen.

 • Cookies från första och tredje part
  Huruvida en cookie är en första- eller tredjepartscookie beror på vilken domän som placerar ut den.
  • Förstapartscookies
   skapas och lagras av webbplatsen du besöker (t.ex. cookies som placeras ut av Manpowergroup.se och används för att skapa en bättre användarupplevelse.
  • Tredjepartscookies skapas och placeras ut av andra domäner än webbplatsen du besöker och används främst för spårning och för att skapa en personlig användarupplevelse.
 • Beständiga cookies sparas på användarens enhet under den tid som anges i cookien. De hjälper webbplatserna att komma ihåg dina uppgifter och inställningar vid framtida besök.
 • Sessionscookies skapas tillfälligt för att webbplatsen ska komma ihåg användaren under en begränsad tid. De används för att möjliggöra grundläggande funktioner på webbplatsen. När du stänger webbläsaren raderas alla sessionscookies.

 

Länkar till tredje parts webbplatser, appar och tjänster

För att underlätta för dig, och i informationssyfte, kan våra webbplatser innehålla länkar till webbplatser, appar och tjänster tillhörande tredje part som i vissa fall drivs av företag som inte har något samröre med ManpowerGroup. Dessa företag kan ha egna sekretessregler eller policyer som vi rekommenderar att du läser igenom. Vi ansvarar inte för sekretessrutinerna för webbplatser, appar eller tjänster som inte hanteras av ManpowerGroup.

 

Samtycke

Med undantag för automatiskt aktiverade nödvändiga cookies placerar vi inte ut cookies på din enhet utan ditt samtycke. Du kan aktivera och inaktivera användningen av olika cookiekategorier och dra tillbaka ditt samtycke (utom för automatiskt aktiverade nödvändiga cookies) under Cookie Preference Center, som du öppnar genom att klicka på cookiebannern på webbplatsen eller Cookie-knappen i det här meddelandet.

 

Uppdateringar av cookiemeddelande

Det här cookiemeddelandet (inklusive eventuella tillägg) kan komma att uppdateras i enlighet med ändringar av vår sekretesspolicy och gällande lagkrav.

 

Kontakta oss


Om du undrar över något, har synpunkter på det här cookiemeddelandet eller vill utöva dina rättigheter ber vid dig att kontakta oss via kontaktformuläret längst ner på sidan.
 
______________________________________  

English: Cookie Notice

Updated : 2023-10-16

This cookie notice provides you with information about technical means we use to collect certain information when you visit Manpowergroup.se and associated sites or pages (“websites”) as well as the purposes for doing so. When you visit our website(s), we use “cookies” and similar technologies (for example “web beacons”) to collect information by automated means, such as how many users visited our “website(s)” and the pages accessed. The cookies we use are not all strictly necessary, therefore we will ask you to consent to our use of cookies when you first visit our website. You do not need to allow cookies to visit most of the website. However, enabling cookies may allow for a more tailored browsing experience and is required for certain parts of the website to work.  

Key Concepts

 • A “cookie”is a small amount of data generated by a website and saved by your web browserto distinguish you from other users of the website. When you visit our site, strictly necessary cookies will be placed on your device as these are necessary for the functionality of a website.

 • The "web beacon", also known as an Internet tag, pixel tag or transparent GIF, links web pages to web servers and their cookies and is used to transfer information collected in cookies to a web server. By using these automated compilation methods, we may obtain "clickstream data", which is a log of links and other content that the visitor clicks on when browsing the website.

 • First and third-party cookies
  Whether a cookie is 'first' or 'third' party refers to the domain placing the cookie.
  • First-party cookies are created and stored by the website you are visiting directly (e.g., cookies placed by Manpowergroup.se) and used for providing better user experience.
  • Third-party cookies are created and placed by a domain other than the website you are visiting directly and used mostly for tracking creating personalized user experience.
 • Persistent cookies remain on user's device for the period specified in the cookie. They help websites to remember your information and settings when you visit them in the future.
 • Session cookies are created temporarily to remember the user for a restricted period and are used to enable essential site functions. Once you close the browser, all session cookies are deleted.

 

Links to third-party websites, apps, and services

For your convenience and informational purposes, our sites may provide links to third-party websites, apps, and services that can be operated by companies not affiliated with ManpowerGroup. These companies may have their own privacy statements or policies that we recommend that you review. We are not responsible for the privacy practices of any site, app or services not managed by ManpowerGroup.

 

Consent

Except for the automatically enabled essential cookies, we do not place cookies on your device without your consent. You can enable and disable the use of cookie categories and withdraw your consent (except automatically enabled essential cookies) in Cookie Preference Center that can be accessed through the cookie information banner shown on our website or through the Cookie button shown on this notice.

 

Cookie Notice Updates

This Cookie Notice (including any addenda) may be updated periodically to reflect changes in our privacy practices and legal requirements.

 

How to contact us

If you have any questions or comments regarding this Cookie Notice, or if you wish to exercise your rights, please contact us using the contact form below:

 

MANPOWERGROUP
Dataskyddsombud
Sirli-Kristi Käpa
ManpowerGroup AB
Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm