Illustration av en retursymbol

ManpowerGroup Sveriges miljömål för 2022

Miljömålen för 2022 är satta i enlighet med vårt åtagande enligt Science Based Targets initiative (SBTi) - att minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 och nå nettonoll 2045. Vi siktar under året på att uppnå en utsläppsminskning om totalt 58 ton, -14% från 2019. Delmålen är -10 procent för flyg och hyrbilar, och -15 procent för tjänstebilar. Elförbrukning på kontoren är ett nytt miljömål där vi vill komma ner till det svenska genomsnittet 50 kilowattimmar per kvadratmeter, en sänkning med 2,4%.

Läs mer om vårt globala hållbarhetsarbete

Miljöpolicy

Detta är en sammanfattande beskrivning av målen för ManpowerGroups miljöpolicy samt hur arbetet ska bedrivas för att uppställda riktlinjer ska uppnås. Ytterst ansvarig för att miljöarbetet efterlevs är vd för ManpowerGroup. Vår policy är en ledstjärna i det dagliga arbetet och innebär följande:

  • verksamhet ska följa Sveriges anslutning till Parisavtalet för att uppnå netto-noll-utsläpp före år 2045.
  • Inom ManpowerGroup ska miljöarbetet, med beaktande av ny kunskap, erfarenhet och nya metoder, kontinuerligt utvecklas.
  • Lagstiftning och andra miljökrav som berör verksamheten ska som lägsta nivå följas.
  • Vi ska verka för att öka medvetenheten kring miljö och hållbarhet bland våra medarbetare.

Riktlinjer i miljöarbetet
Nedanstående riktlinjer visar på vilka produkter, metoder och rutiner som ska eftersträvas inom ManpowerGroup.

  • Vi strävar efter att ligga i framkant gällande ny teknikanvändning.
  • All personal som behöver resa i tjänsten, ska så långt det är möjligt välja de miljövänliga alternativen tillhandahållna av ManpowerGroups samarbetspartners.
  • Resurssnål och koldioxidsnål användning eftersträvas i linje med en cirkulär ekonomi. Detta genom att skapa väl fungerande avfallshantering där återanvändning och återvinning är ledord. Miljöfarligt avfall tas om hand i lokalerna.
  • Inköp ska i första hand ske miljöanpassat med miljöcertifierade partners inom befintliga ramavtal så långt det är möjligt.
  • Miljömärkta kemikalieprodukter och metoder i samarbete med våra partners väljs i första hand.
  • ManpowerGroup ska följa ISO 14001 krav och riktlinjer samt följa våra globala direktiv för koncernens klimatansvar och hållbarhetsarbete.