ManpowerGroup Sveriges miljömål 2024

Under 2024 fokuserar vi på att uppnå en utsläppsminskning från tjänsteresor om totalt 34 ton, -9 % från 2023. Delmålen för utsläppsminskning från tjänsteresor är:

 • Utsläpp från flygresor ska inte överstiga 2023 års nivå på 102,5 tonCO2
 • Utsläpp från privat bil i tjänst ska minska med 8 %
 • Utsläpp från tjänstebilar ska minska med 14 procent. 

Dessutom har vi satt ett mål om att tågresor ska utgöra 75 % av alla sammanlagda resor med tåg och flyg.

Vi ska även fortsätta minska elförbrukningen på våra kontor under 2024 och minst 97 % av elen ska vara förnybar. 

Miljöpolicy

Detta är en sammanfattande beskrivning av målen för ManpowerGroups miljöpolicy samt hur arbetet ska bedrivas för att uppställda riktlinjer ska uppnås. Ytterst ansvarig för att miljöarbetet efterlevs är vd för ManpowerGroup. Vår policy är en ledstjärna i det dagliga arbetet och innebär följande:

 • verksamhet ska följa Sveriges anslutning till Parisavtalet för att uppnå netto-noll-utsläpp före år 2045.
 • Inom ManpowerGroup ska miljöarbetet, med beaktande av ny kunskap, erfarenhet och nya metoder, kontinuerligt utvecklas.
 • Lagstiftning och andra miljökrav som berör verksamheten ska som lägsta nivå följas.
 • Vi ska verka för att öka medvetenheten kring miljö och hållbarhet bland våra medarbetare.

Riktlinjer i miljöarbetet

Nedanstående riktlinjer visar på vilka produkter, metoder och rutiner som ska eftersträvas inom ManpowerGroup.

 • Vi strävar efter att ligga i framkant gällande ny teknikanvändning.
 • All personal som behöver resa i tjänsten, ska så långt det är möjligt välja de miljövänliga alternativen tillhandahållna av ManpowerGroups samarbetspartners.
 • Resurssnål och koldioxidsnål användning eftersträvas i linje med en cirkulär ekonomi. Detta genom att skapa väl fungerande avfallshantering där återanvändning och återvinning är ledord. Miljöfarligt avfall tas om hand i lokalerna.
 • Inköp ska i första hand ske miljöanpassat med miljöcertifierade partners inom befintliga ramavtal så långt det är möjligt.
 • Miljömärkta kemikalieprodukter och metoder i samarbete med våra partners väljs i första hand.
 • ManpowerGroup ska följa ISO 14001 krav och riktlinjer samt följa våra globala direktiv för koncernens klimatansvar och hållbarhetsarbete.