Information om Cookies på ManpowerGroup webbsidor

 

Senast uppdaterad 202009

 • Hur vi samlar in informationen på automatisk väg
 • Hur vi använder informationen vi samlar in
 • Tredjeparts-cookies
 • Profilering och intressebaserad reklam
 • Länkar till tredjepartswebbplatser, appar och tjänster
 • Uppdatering av vår information om cookies

När du besöker våra webbplatser kan vi komma att automatiskt samla in viss information, såsom cookies, web beacons och webbserverloggar. Information vi kan komma att samla in på detta sätt innefattar IP-adress, UDID, webbläsaregenskaper, enhetens egenskaper, operativsystem, språkinställningar, avsändarens URL, information om vad man gjort på våra webbplatser, datum och tid för besöken på våra webbplatser, samt annan användarstatistik.

En "cookie" är en fil som webbplatser skickar till en besökares dator eller annan internet-ansluten enhet för att tilldela besökarens webbläsare ett unikt eller för att lagra information eller inställningar i webbläsaren.

En "web beacon", även kallad spårpixel, pixeltagg eller clear GIF, länkar webbsidor till webbservrar och deras cookies, och används för att skicka information som insamlats genom cookies tillbaka till en webbserver. Genom dessa automatiska insamlingsmetoder kan vi erhålla "klickdata," vilket är en förteckning över de länkar och annat innehåll som en besökare klickar på när denne navigerar en webbplats.

 

Våra webbplatser använder följande typer av cookie: 

a)  Teknisk coookie

Tekniska cookies är sådana som används exklusivt för att "Överföra kommunikation i ett elektroniskt kommunikationsnätverk, eller i den mån det är strikt nödvändigt för leverantören av en tjänst för informationssamhället som uttryckligen har begärts av avtalsparten eller användaren att denna tjänst ska tillhandahållas."

b)  Performance-cookies
Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestanda på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym.

c)  Profil-cookies

Dessa cookies syftar till att skapa användarprofiler. De används för att skicka annonsmeddelanden i linje med vad användaren verkar föredra när de klickar sig fram på webbplatsen. Med tanke på att dessa cookies är väldigt offensiva med avseende på användarnas privatliv kräver lokal och europeisk lagstiftning att användarna får relevant information om hur dessa ungefärligen kommer användas så att de kan ge sitt medgivande.


Hur vi samlar in informationen på automatisk väg
 

När du klickar dig fram på våra webbplatser kan en förteckning över dessa åtgärder komma att samlas in och lagras. Vi länkar vissa data som vi samlat in på automatisk väg, såsom din webbläsarinformation, till annan information som vi har erhållit om dig, så att vi kan ta reda på om du till exempel har öppnat ett mejl som vi skickade till dig.

Din webbläsare kan informera dig om hur du kan få meddelande om att du accepterar vissa typer av cookies eller hur du kan begränsa eller avaktivera vissa typer av cookies. Din webbläsare kan låta dig blockera cookies, men du kan dock komma att förhindras från att använda vissa funktioner på våra webbplatser utan cookies. I den mån det krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt medgivande innan vi samlar in personuppgifter med hjälp av cookies eller liknande automatiska metoder.

Leverantörer av tredjepartsappar, verktyg, widgets och plug-ins på våra webbplatser, såsom delningsverktyg för sociala medier, kan också använda sig av automatisk insamling av information rörande din användning av dessa funktioner. Denna information samlas in direkt av leverantören av den funktionen och faller under dessa leverantörers egna riktlinjer eller information om integritetsskydd. Om inte annat följer av tillämplig lag kan ManpowerGroup inte hållas ansvariga för hur dessa leverantörer använder informationen.

 

Hur vi använder informationen vi samlar in 

Vi använder information som samlats in via cookies, web beacons, pixlar och webbserverloggar, samt på annan automatiserad väg för syften såsom att

(i) anpassa våra användares användning av våra webbplatser;

(ii) leverera innehåll som skräddarsytts för våra användares intressen och det sätt på vilket våra användare använder våra webbplatser, samt

(iii) administrera våra webbplatser och andra aspekter av vår verksamhet.

I den mån det krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt medgivande innan vi samlar in information med hjälp av cookies eller liknande på automatisk väg.

 

Tredjeparts-cookies 

Vi använder även analystjänster från tredje part på våra webbplatser, som till exempel Google Analytics och Adobe Omniture. De leverantörer som administrerar dessa tjänster använder sig av tekniker såsom cookies, webbserverloggar och web beacons för att hjälpa oss analysera hur du använder våra webbplatser.

Information som samlas in via dessa metoder (inklusive IP-adress) kan komma att redovisas för dessa leverantörer och andra relevanta tredjepartsaktörer som använder sig av informationen för att till exempel utvärdera användningen av webbplatserna. För mer information om dessa analystjänster och hur du kan avstå från dem kan du besöka följande webbplatser och även andra webbplatser som du hittar i den landspecifika bilagan:

 

Profilering och intressebaserad reklam 

På våra webbplatser kan vi komma att samla in information om dina aktiviteter online för att erbjuda annonsering kring produkter och tjänster som skräddarsytts i enlighet med dina intressen. Vi kan även komma att erhålla information i detta syfte från webbplatser tillhörande tredjepartsaktörer där våra annonser visas.

Detta avsnitt av vår information om integritetsskyddet tillhandahåller mer ingående information och beskriver hur du kan utöva dina rättigheter. För att lära dig mer om hur du kan välja att avstå från intressebaserad annonsering i annonsnätverk kan du besöka sidan för detta på aboutads.info/choices/.

Du kan komma att se vissa annonser på andra webbplatser eftersom vi anlitar annonsnätverk från tredjepartsaktörer. Genom sådana annonsnätverk kan vi rikta vårt budskap till användare utifrån demografisk information, intressen och sammanhang. Genom annonsnätverk kan vi över tid spåra dina aktiviteter online genom att samla in information på automatisk väg, inklusive genom att använda tredjeparts-cookies, webbserverloggar, pixlar och web beacons.

Nätverken använder denna information för att visa dig annonser som kan skräddarsys i enlighet med just dina intressen. Informationen som våra annonsnätverk kan komma att samla in innefattar uppgifter om dina besök på webbplatser som visar annonser från ManpowerGroup, såsom vilka sidor eller annonser du tittar på samt vad du gör på dessa webbplatser.

Denna insamling av data äger rum både på våra webbplatser och på webbplatser tillhörande tredjepartsaktörer som deltar i dessa annonsnätverk. Denna process hjälper oss även att spåra hur effektiv vår marknadsföring är. För att lära dig mer om hur du kan välja att avstå från intressebaserad annonsering i annonsnätverk kan du gå till aboutads.info/choices/. I den mån det krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt medgivande innan vi använder din information för intressebaserad annonsering.

Våra webbplatser är inte utformade för att reagera på DNT-signaler från webbläsare om att inte spåra.

Information som insamlas genom plug-ins och widgets på webbplatser (såsom information som rör din användning av ett delningsverktyg för sociala medier) samlas in direkt av leverantörerna av dessa plug-ins och widgets. Denna information faller under dessa leverantörers egna riktlinjer om integritetsskydd och ManpowerGroup kan inte hållas ansvariga för hur dessa leverantörer använder informationen.

Länkar till webbplatser från appar och tjänster tillhörande tredjepartsaktörer 

Till din hjälp och i informationssyfte kan våra webbplatser länka till webbplatser, appar och tjänster tillhörande tredjepartsaktörer som kan drivas av företag som inte är närstående till ManpowerGroup. Dessa företag kan ha sina egna riktlinjer för integritetsskydd som vi starkt rekommenderar att du noggrant läser. Vi kan inte hållas ansvariga för integritetsskyddet på eventuella webbplatser, appar och tjänster som inte lyder under ManpowerGroup.

Uppdateringar av vår information om cookies 

Denna information (inklusive eventuella bilagor) kan periodvis komma att uppdateras för att spegla ändringar i vårt integritetsskydd och i juridiska krav. Rörande omfattande ändringar kommer vi att meddela dig genom att lägga upp ett tydligt meddelande om detta på våra webbplatser som längst upp på varje meddelande anger när det senast uppdaterades.

 

Information about cookies on ManpowerGroup's websites

Last updated on 180525

Cookie Notice

 • How We Collect the Information by Automated Means
 • How We Use the Information We Collect
 • Third-Party Cookies
 • Profiling and Interest-Based Advertising
 • Links To Third-Party Sites, Apps and Services
 • Update to our Cookie Notice

Ändra dina inställningar av cookies

 

Cookie Notice

When you visit our sites (“Sites”), we may collect certain information by automated means, such as cookies, web beacons and web server logs. The information we may collect in this manner includes IP address, unique device identifier, browser characteristics, device characteristics, operating system, language preferences, referring URLs, information on actions taken on our Sites, dates and times of visits to our Sites and other usage statistics.

A "cookie" is a file that websites send to a visitor's computer or other Internet-connected device to uniquely identify the visitor's browser or to store information or settings in the browser.

A "web beacon" also known as an Internet tag, pixel tag or clear GIF, links web pages to web servers and their cookies and is used to transmit information collected through cookies back to a web server. Through these automated collection methods, we may obtain "clickstream data," which is a log of the links and other content on which a visitor clicks while browsing a website.

Our Sites use these types of cookie:

a)    Technical Cookies

Technical cookies are those used exclusively with a view to "carrying out the transmission of a communication on an electronic communications network, or insofar as this is strictly necessary to the provider of an information society service that has been explicitly requested by the contracting party or user to provide the said service."

b)    [Profiling Cookies

Profiling cookies are aimed at creating user profiles. They are used to send ads messages in line with the preferences shown by the user during navigation. In the light of the highly invasive nature of these cookies vis-à-vis users' private sphere, local and European legislation requires users to be informed appropriately on their use so as to give their valid consent.]

How We Collect the Information by Automated Means

As you click through our Sites, a record of the action may be collected and stored. We link certain data elements we have collected through automated means, such as your browser information, with other information we have obtained about you to let us know, for example, whether you have opened an email we sent to you.

Your browser may tell you how to be notified when you receive certain types of cookies or how to restrict or disable certain types of cookies. You browser will allow you to block cookies, however, you may not be able to use all of the features of our Sites without cookies. We will obtain your consent before collecting personal information using cookies or similar automated means to the extent required by applicable law.

Providers of third-party apps, tools, widgets and plug-ins on our Sites, such as social media sharing tools, also may use automated means to collect information regarding your interactions with these features. This information is collected directly by the providers of the features and is subject to the privacy policies or notices of these providers. Subject to applicable law, ManpowerGroup is not responsible for these providers' information practices.

How We Use the Information We Collect

We use information collected through cookies, web beacons, pixels, web server logs and other automated means for purposes such as

(i)             customizing our users' use of our Sites;

(ii)            delivering content tailored to our users' interests and the manner in which our users use our Sites; and

(iii)            managing our Sites and other aspects of our business.

To the extent required by applicable law, we will obtain your consent before collecting information using cookies or similar automated means.

Third-Party Cookies

We also use third-party analytics services on our Sites, such as those of Google Analytics and Adobe Omniture. The analytics providers that administer these services use technologies such as cookies, web server logs and web beacons to help us analyze your use of our Sites.

The information collected through these means (including IP address) may be disclosed to these analytics providers and other relevant third parties who use the information, for example, to evaluate use of the Sites. To learn more about these analytics services and how to opt out, please visit the following sites and any sites contained in the country-specific addenda:

 

Profiling and Interest-Based Advertising

On our Sites, we may collect information about your online activities to provide you with advertising about products and services tailored to your individual interests. We also may obtain information for this purpose from third-party websites on which our ads are served. This section of our privacy notice provides details and explains how to exercise your rights. To learn more about how to opt out of ad network interest-based advertising, please visit the consumer opt-out page at aboutads.info/choices/.

You may see certain ads on other websites because we engage third-party advertising networks. Through such advertising networks, we can target our messaging to users through demographic, interest-based and contextual means. Through the ad networks, we can track your online activities over time by collecting information through automated means, including through the use of third-party cookies, web server logs, pixels and web beacons.

The networks use this information to show you advertisements that may be tailored to your individual interests. The information our advertising networks may collect on our behalf includes data about your visits to websites that serve ManpowerGroup advertisements, such as the pages or advertisements you view and the actions you take on the websites.

This data collection takes place both on our Sites and on third-party websites that participate in these ad networks. This process also helps us track the effectiveness of our marketing efforts. To learn how to opt out of this ad network interest-based advertising, please visit aboutads.info/choices/. To the extent required by applicable law, we will obtain your consent before using your information for interest-based advertising.

 

Our Sites are not designed to respond to "do not track" signals from browsers.

Information collected through third-party plug-ins and widgets on the Sites (such as information relating to your use of a social media sharing tool) is collected directly by the providers of the plug-ins and widgets. This information is subject to the privacy policies of the providers of the plug-ins and widgets, and ManpowerGroup is not responsible for those providers' information practices.

Links to Third-Party Sites, Apps and Services

For your convenience and information, our Sites may provide links to third-party sites, apps and services that may be operated by companies not affiliated with ManpowerGroup. These companies may have their own privacy notices or policies, which we strongly suggest you review. We are not responsible for the privacy practices of any non-ManpowerGroup sites, apps or services.

Updates to Our Cookie Notice

This Cookie Notice (including any addenda) may be updated periodically to reflect changes in our privacy practices and legal requirements. For significant changes, we will notify you by posting a prominent notice on our Sites indicating at the top of each Notice when it was most recently updated.