Global personvernerklæring for ManpowerGroup

 

Personvernerklæring for ManpowerGroup
Oppdatert 10. august 2020

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan ManpowerGroup AS, inklusive våre datterselskaper, innhenter og behandler personopplysningene dine.

Denne personvernerklæringen gjelder for:

 • Jobbkandidater og mottakere av karrieretjenester
 • Våre medarbeidere, som omfatter personer vi kontakter i forbindelse med jobbmuligheter, personer vi setter i oppdrag hos våre kunder eller personer som vi tilbyr karriereveiledning til
 • Brukere av nettstedene og appene våre
 • Representanter for våre samarbeidspartnere, kunder og leverandører

Denne erklæringen gjelder ikke for ansatte i ManpowerGroups administrasjon.

Hva beskriver personvernerklæringen?

Personvernerklæringen beskriver de ulike typene personopplysninger vi innhenter, måten vi bruker disse opplysningene på, måten vi behandler og beskytter opplysningene vi innhenter, tidsperioden vi lagrer disse, hvem disse deles med, hvem de overføres til og rettighetene du som enkeltperson har i tilknytning til vår bruk av dine personopplysninger. Vi beskriver også hvordan du kan kontakte oss angående vår personvernpraksis. Personvernpraksisen kan variere blant landene vi opererer i, i henhold til lokal praksis og lovfestede krav. Du kan se spesifikke, lokale vilkår ved å gå til lokale nettsteder.

Informasjon vi samler inn

Vi samler inn personopplysninger om deg på ulike måter, som eksempel via nettstedene våre, gjennom sosiale medier, på arrangementer, via telefon og mail, via jobbsøknader og rekruttering og i forbindelse med vårt samarbeid med kunder og leverandører. Vi kan innhente personopplysninger avhengig av forholdets art, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Kontaktopplysninger (som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer m.m.)
 • Brukernavn og passord når du registrerer deg på våre nettsteder
 • Informasjon du oppgir om personer du vil at vi skal kontakte (vi forutsetter at personer du har oppgitt som kontaktinformasjon har tillatt det)
 • Annen informasjon du måtte oppgi til oss, slik som i spørreundersøkelser eller via «Kontakt oss»-funksjonen på våre nettsteder eller via e-post.

Hvis du har søkt på en stilling, har registrert en profil for å søke på fremtidige stillinger eller er ansatt, kan vi også lagre følgende personopplysninger:

 • Oversikt over tidligere ansettelser og utdanning
 • Språkferdigheter og andre jobbrelaterte ferdigheter
 • Fødselsnummer eller annet statlig utstedt ID-nummer
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Bankkontoinformasjon
 • Statsborgerskap og status for arbeidstillatelse
 • Helserelaterte opplysninger når relevant for stilling
 • Skatterelatert informasjon
 • Informasjon fra referanser   
 • Legitimasjon
 • Informasjon i CV, informasjon du oppgir om yrkesinteresser samt andre opplysninger om kvalifikasjoner for ansettelse

Samt der det er lovpålagt eller samtykke har blitt gitt av deg:

 • Bakgrunnssjekker
 • Helseattest
 • Rustesting

I tillegg kan vi samle inn informasjon du oppgir om andre personer, slik som informasjon om referansepersoner, nærmeste pårørende og alder på barn.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Vi samler inn og bruker informasjonen som er beskrevet ovenfor til følgende formål (hvis det er tillatt i henhold til lokal lovgivning):

 • Tilby bemanningsløsninger og å få personer i arbeid
 • Opprette og administrere brukerkontoer
 • Utføre betalinger og regnskapsmessige plikter
 • Håndtere forholdet til kunder og leverandører
 • Sende reklamemateriell, varslinger om tilgjengelige stillinger og annen kommunikasjon der det er tillatt av loven
 • Informere om, og administrere deltakelse i, spesielle arrangementer, markedsføring, programmer, tilbud, spørreundersøkelser, konkurranser og markedsundersøkelser
 • Svare på henvendelser fra registrerte
 • Drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (inkludert å utvikle, styrke, analysere og forbedre tjenestene våre, administrere kommunikasjonen, foreta dataanalyser og utføre regnskapsføring, revisjon og andre interne funksjoner)
 • Beskytte mot, identifisere og forsøke å forhindre svindel og andre ulovlige aktiviteter, rettskrav og annet erstatningsansvar
 • Etterleve gjeldende juridiske forskrifter og lover, relevante bransjestandarder, kontraktmessige forpliktelser og våre policyer

Behandling av personopplysninger vil være basert på et rettslig grunnlag, i hovedsak:

 • Der vi har mottatt samtykke fra deg
 • For å påse at vi overholder en rettslig plikt
 • Der det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg (for eksempel for å påse at lønn og skatt blir betalt).
 • Der det er nødvendig for å ivareta vår berettigete interesse (for eksempel for å kunne gi deg tilgang til våre nettbaserte tjenester).

I tillegg til aktivitetene som nevnt ovenfor, og hvis du er en medarbeider eller søker på en stilling, vil vi bruke informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen til følgende formål:                             

 • Tilby deg jobbmuligheter og arbeid
 • Ivareta personaladministrasjon, inkludert administrasjon av betingelser, lønn, prestasjonsoppfølging m.m.
 • Tilby deg andre tjenester, slik som opplæring, karriererådgivning og hjelp til å bytte jobb
 • Vurdere dine kvalifikasjoner til stillinger
 • Utføre analyser, slik som å (i) analysere vår database av jobbsøkere og medarbeidere, (ii) evaluere individuell prestasjonsevne og jobbrelaterte ferdigheter, (iii) identifisere manglende ferdigheter, (iv) bruke informasjon til å finne enkeltpersoner og potensielle muligheter, og (v) analysere (trender om arbeidsmarkedet)

Berettiget interesse

ManpowerGroup kan behandle personopplysninger for visse legitime formål, blant annet:

 • der behandlingen av personopplysninger gjør oss i stand til å fremme, endre, tilpasse eller på annen måte forbedre tjenester/kommunikasjon til fordel for kunder, kandidater og medarbeidere;
 • for å identifisere og forhindre svindel;
 • for å bedre sikkerheten til nettverks- og informasjonssystemer;
 • for å få bedre forståelse av hvordan brukere samhandler med nettsteder;
 • til direkte markedsføringsformål;
 • for å formidle informasjon som vi tror kan være av interesse for deg
 • for å fastslå effektiviteten av reklamekampanjer og annonsering

Når vi behandler data for slike formål, vil vi påse at vi har stort fokus på rettighetene dine og at vi tar disse i betraktning.

Måten vi behandler og beskytter personopplysninger

Vi behandler personopplysningene vi innhenter på grunnlag av formålene definert over og i henhold til våre interne retningslinjer for lagring. Dette for å sikre at personopplysningene dine ikke lagres lengre enn nødvendig.

Vi opprettholder sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, offentliggjøring eller bruk. For å sikre hensiktsmessig sikkerhet og konfidensialitet for personopplysningene, benytter vi følgende sikkerhetstiltak:

 • Kryptering av data som overføres
 • Strenge kontroller for brukerautentisering
 • Styrket infrastruktur for nettverket
 • Løsninger for nettverksovervåking

Tidsperioden vi lagrer personopplysningene vi innhenter

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig av hensyn til juridiske forpliktelser og avhengig av hvilket formål personopplysningen er innhentet til. Vi fastslår denne spesifikke tidsperioden ved å ta følgende i betraktning:

 • Behovet for videre å lagre personopplysningene med tanke på å kunne tilby tjenester som er etablerte med brukeren 
 • For å kunne beskytte ManpowerGroups berettigete interesser, som beskrevet i formålene 
 • Hvis det foreligger spesifikke, lovpålagte forpliktelser som gjør behandling og lagring nødvendig i bestemte tidsperioder

Informasjon vi deler

Vi deler ingen personopplysninger vi samler inn om deg, unntatt slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen eller i egne erklæringer som blir gitt i forbindelse med spesielle aktiviteter. Vi deler personlig informasjon med leverandører som utfører tjenester på våre vegne basert på våre instrukser. Vi tillater ikke at disse leverandørene skal bruke eller oppgi informasjonen, hvis det ikke er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller oppfylle juridiske krav. Vi kan også dele dine personopplysninger (i) med våre datterselskaper og søsterselskaper, (ii) hvis du er jobbsøker, med kunder som kan ha ledige jobbmuligheter eller er interessert i å ansette våre jobbsøkere, og (iii) med andre vi samarbeider med, for å finne en jobb til deg. 

I tillegg kan vi oppgi informasjon om deg (i) hvis lov eller forskrift krever at vi gjør det, (ii) til myndigheter eller andre statlige instanser der det foreligger en forespørsel om rettmessig redegjørelse, og (iii) når vi mener en redegjørelse er nødvendig eller riktig for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap, eller i forbindelse med etterforskning ved mistanke om eller faktisk straffbar eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss også retten til å overføre personopplysninger vi har om deg i tilfelle vi selger eller overfører hele eller en del av vår virksomhet eller våre verdier (inkludert ved en omorganisering, virksomhetsoverdragelse, oppløsning eller avvikling).

Dataoverføringer

Personopplysningene dine kan overføres til og behandles i ett eller flere andre land, i eller utenfor EU/EØS. Vi overfører bare opplysningene om deg til land utenfor EU/EØS som EU-kommisjonen mener gir deg et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller der hvor vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å sikre ditt personvern.

Dine rettigheter

Der det er pålagt av gjeldende lov, har du følgende rettigheter: 

 • Rett til innsyn: Innsynsretten innebærer å spørre om formålet med, og hvordan vi behandler opplysningene om deg, og hvilke opplysninger vi har lagret.
 • Korrigere opplysninger: Dersom personopplysningene vi har om deg er feilaktige eller ufullstendige, kan du be om at opplysningene blir oppdatert eller på annen måte korrigert. 
 • Sletting: Hvis du ikke ønsker at vi skal oppbevare dine personopplysninger i våre systemer, har du som hovedregel rett til å få dine personopplysninger slettet. Forhold kan imidlertid gjøre at sletting ikke kan utføres, dette vil vi i så fall gi deg konkret informasjon om. 
 • Dataportabilitet: Du har krav på å få utlevert personopplysninger du har gitt til oss i et enkelt, maskinlesbart format. Du kan også få disse opplysningene overført direkte til en annen behandlingsansvarlig hvis det er teknisk mulig. Denne retten gjelder for opplysninger som behandles på automatisert/digital måte og omfatter kun opplysninger du har gitt oss, eksempelvis ved CV-registrering. 
 • Klage: Dersom du har spørsmål til hvordan vi har behandlet personopplysningene dine kan du kontakte oss. Om du ønsker å klage, kan du kontakte vårt personvernombud som vil følge opp saken. Du har også mulighet til å klage til Datatilsynet dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger er i strid med loven. 
 • Samtykke: Når behandlingen er basert på samtykke kan du når som helst trekke samtykket tilbake. 

Oppdateringer av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan bli jevnlig oppdatert for å gjenspeile endringer i vår praksis for behandling av personopplysninger. Ved betydelige endringer vil vi varsle deg ved å legge ut en tydelig merknad på våre nettsteder eller på epost.

Slik kontakter du oss

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller vår personvernerklæring, kan du kontakte oss her.

Sist oppdatert: 10.august 2020