Hantering av personuppgifter

 

Så här behandlar ManpowerGroup jobbkandidaters och medarbetares personuppgifter

Många människor anförtror sina personuppgifter till oss när de söker jobb, och vi tar detta förtroende på allra största allvar. ManpowerGroup agerar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sina jobbkandidaters och medarbetares räkning och ansvarar för att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig lag.

Här kan du läsa övergripande om vad ManpowerGroup gör för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

ManpowerGroup har en global styrgrupp med experter från flera områden av vår verksamhet, såsom personuppgiftsskydd, riskhantering, verksamhet, it- och informationssäkerhet och externa experter. ManpowerGroup använder marknadsledande verktyg för att arbeta effektivt.

Syftet med detta meddelande är att ge uppdaterad information om de justeringar som kommer att vidtas när det gäller skydd av personuppgifter. Under tiden fram till den 25 maj kommer ManpowerGroups globala sekretesspolicy och andra officiella dokumentationer att revideras och offentliggöras.

Några av de saker ManpowerGroup gör för att  hantera personuppgifter i enlighet med GDPR:

  • Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. ManpowerGroup kan agera som personuppgiftsbiträde för sina klienters räkning eller som personuppgiftsansvarig för sina jobbkandidaters, medarbetares och anställdas räkning. När ManpowerGroup agerar som personuppgiftsansvarig kommer vi att avgöra medlen för och arten av databehandlingen. Oavsett vilken roll ManpowerGroup har, följer vi givetvis lagen.
  • Instruktioner. När ManpowerGroup agerar som personuppgiftsbiträde behandlas personuppgifter helt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och de instruktioner som gäller för personuppgiftsansvariga.
  • Kunskap. Anställda på ManpowerGroup får årlig utbildning i både personuppgiftsskydd och säkerhetsföreskrifter. Ytterligare utbildning har genomförts i samband med införandet av GDPR.
  • Internationell överföring. När ManpowerGroup överför personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till ett land som enligt EU inte har tillräckliga skyddsåtgärder, ser ManpowerGroup till att dessa uppgifter skyddas genom att lämpliga avtalsbestämmelser ingås.
  • Säkerhet. ManpowerGroup samarbetar med externa experter för att granska och upprätthålla våra fortlöpande säkerhetsåtgärder för att skydda våra system och garantera att dina personuppgifter är säkra. Tillägg till och modifieringar av dessa säkerhetsföreskrifter kommer att göras för att uppfylla GDPR.
  • Åtkomsträttigheter och de registrerades rättigheter. De som är registrerade under GDPR har fått utökade och stärkta rättigheter, inklusive rätten att bli informerad, rätten till tillgång, rätten till rättelse, rätten till radering med mera (”De registrerades rättigheter”). Den registrerade kan åberopa de registrerades rättigheter för att ändra, rätta, spärra eller radera de personuppgifter som finns hos ManpowerGroup eller för att invända mot ManpowerGroups databehandling. Om du vill använda någon av dina rättigheter som registrerad, vänd dig då till din kontakt på ManpowerGroup. ManpowerGroup kan på grund av upprättade kontrakt eller lagstiftning vara begränsade i vilka åtgärder vi kan vidta eftersom vi kan vara förpliktade att behålla uppgifterna under en viss tid. Ett exempel: När vi har betalat skatt för din räkning behåller vi dina personuppgifter så länge som det krävs av skattemyndigheten enligt lag. Du hittar en mer utförlig förklaring av dina rättigheter i ManpowerGroups globala sekretesspolicy.
  • Register över databehandling. I enlighet med GDPR kommer ManpowerGroup att föra ett register över de kategorier av personuppgifter som kontrolleras och behandlas.
  • Styrelse. Vår globala styrgrupp består av dataskydds- och säkerhetsexperter och ansvarar för att vårt dataskyddsprogram införs och även för att identifiera och dokumentera hur vi behandlar våra personuppgifter samt utföra konsekvensbedömningar avseende säkerhet och dataskydd.

Om du har några frågor, så hör gärna av dig till ditt lokala kontakt på ManpowerGroup som hänvisar dig till den person i ManpowerGroup som arbetar med personuppgiftsskydd.