Vårt miljöarbete

 

ManpowerGroup är miljöcertifierade enligt ISO 14001

Vi arbetar miljömedvetet och vill hela tiden minska den negativa inverkan som vår verksamhet har på miljön.

Vi har valt att i första hand minska de koldioxidutsläpp som vi genererar genom resor.

Den miljöutredning vi genomförde 2012 visade att de betydande miljöaspekterna vi har på miljön främst är CO2-utsläpp från flygresor, hyrbilar och tjänstebilar. Sedan dess har vi sänkt våra koldioxidutsläpp genererade av flygresor med 47 procent och det genomsnittliga utsläppet på alla tjänstebilar har minskat från 141 g CO2/km till 118 g CO2/km.

Sammanfattning av ManpowerGroups Miljöpolicy:

  • ManpowerGroup ska genom sin verksamhet inom innovativ kompetensförsörjning bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att miljöanpassade val görs när så är möjligt.
  • Miljöarbetet ska vara en integrerad del av den dagliga verksamheten.
  • Inom ManpowerGroup ska miljöarbetet, med beaktande av ny kunskap, erfarenhet och nya metoder, kontinuerligt utvecklas.
  • Lagstiftning och andra miljökrav som berör verksamheten ska som lägsta nivå följas.

Miljocertifierade ISO:14001Riktlinjer i miljöarbetet:

  • Alla medarbetare som behöver resa i tjänsten, ska så långt det är möjligt välja miljövänliga alternativ.
  • Vi eftersträvar resurssnål användning. Genom en väl fungerande avfallshantering där återanvändning och återvinning är ledord. Miljöfarligt avfall tas om hand i lokalerna.
  • Våra inköp ska i första hand ske så miljöanpassat som möjligt utifrån befintliga ramavtal.
  • Vi väljer miljömärkta kemikalieprodukter och metoder i första hand.

Ytterst ansvarig för att miljöarbetet efterlevs är vd för ManpowerGroup.

Hållbarhet hos oss

Våra fokusområden
 Affärsetik
 Vårt miljöarbete
 Socialt ansvar - det här gör vi


Mer om vårt arbete med hållbarhet
Hållbarhetsrapporter


Vårt hållbarhetsarbete globalt
Doing well by doing good 
Utmärkelser för hållbarhet


Kontakta vår miljösamordnare

Har du frågor eller synpunkter gällande vårt miljöarbete, är du välkommen att mejla till vår miljösamordnare, miljosamordnare@manpowergroup.se.